All Collections
FAQ - Slovenčina
Admin webové rozhranie
Prenos telefónneho čísla do CloudTalku
Prenos telefónneho čísla do CloudTalku
V rámci služby CloudTalk je možné využívať aj vaše existujúce telefónne čísla, ktoré je potrebné preniesť do siete CloudTalk.
Viktor avatar
Written by Viktor
Updated over a week ago

Do CloudTalku je možné preniesť medzinárodné telefónne čísla a to geografické, národné či mobilné (viď. link nižšie na tabuľku CloudTalk Portability). V tabuľke CloudTalk Portability sú uvedené destinácie, v ktorých je prenos čísla možný, ako aj cena a dĺžka prenosu čísla/čísel.

Na prenos vášho existujúceho telefónneho čísla je potrebné poslať email na [email protected] s predmetom "Port-in request", ktorý bude obsahovať informácie a dokumenty popísané nižšie:

  1. Číslo (prípadne čísla), ktoré chcete preniesť v medzinárodnom formáte (napríklad +421908123456).

  2. Názov vášho súčasného operátora, od ktorého číslo/čísla požadujete preniesť.

  3. Názov operátora/podniku, ktorý má uvedené číslo/čísla v správe, tzv. Range holder (môže sa líšiť od operátora uvedeného v bode 2.).

  4. Meno osoby, firmy alebo organizácie na ktorú je/sú číslo/čísla registrované.

  5. Celá adresa osoby, firmy alebo organizácie na ktorú je/sú číslo/čísla registrované.

  6. Kópia posledného účtu za číslo/čísla, ktorých sa požiadavka na prenos týka.

  7. Vyplnený a podpísaný LOA (Letter of Authorization).

*Všetky ceny uvedené v tabuľke vyššie sú za jedno číslo a sú uvedené v EUR. Jedna žiadosť môže obsahovať ľubovoľný počet telefónnych čísel, všetky čísla na žiadosti však musia byť od jedného (rovnakého) odovzdávajúceho operátora.
*Cena za prenos čísla sa môže líšiť v závislosti od typu čísla (tj. špeciálne čísla, geografické, národné, mobilné, farebné čísla).

Pri prenose viac ako 100 telefónnych čísel, alebo viac ako 10 žiadostí je cena kalkulovaná osobitne.


Doplňujúce informácie na zabezpečenie plynulého a bezproblémového prenosu telefónneho čísla:

  • na prenos telefónneho čísla/čísel je nevyhnutné mať aktívnu službu CloudTalk

  • počas prenosu telefónneho čísla/čísel je nevyhnutné mať aktívne konto aj u súčasného operátora, od ktorého číslo prenášame

  • prenášané telefónne číslo/čísla je potrebné nastaviť v službe CloudTalk ešte pred dokončením prenosu (nastavenie prenášaného telefónneho čísla/čísel bude dostupné do 48 hod. od odoslania kompletnej žiadosti)

V prípade, že vaše existujúce číslo nie je možné preniesť, využite možnosť kúpiť telefónne číslo cez CloudTalk. Poskytujeme čísla z viac ako 50 krajín sveta.

Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, môžete kedykoľvek kontaktovať náš Support tím, radi vám pomôžeme!

Pro Tip: Vždy vopred kontaktujte vášho existujúceho operátora a oznámte mu, že plánujete vaše telefónne číslo/čísla preniesť k novému operátorovi. Niekedy sa totiž môže stať, že operátor žiadosť na prenos čísla zamietne pred dokončením prenosu, čo môže predĺžiť celý proces prenosu telefónneho čísla/čísel, alebo spôsobiť krátkodobý výpadok.

Did this answer your question?