All Collections
FAQ - Slovenčina
Začíname
Nastavenie siete a zariadení
Nastavenie siete a zariadení
Minimálne parametre a nastavenia siete, sieťových zariadení, počítača a VOIP telefónu.
Michal avatar
Written by Michal
Updated over a week ago

Každé zariadenie, ktoré využívate na telefonovanie musí byť aktívne pripojené do internetovej siete. V prípade aplikácie počítač, na ktorom je spustená, v prípade VOIP telefónu - samotný telefón.

Požiadavky na internetové spojenie

Pre každý volací kanál je potrebná rýchlosť približne 100 kbit/s. Kedže internet využívate súčasne aj na iné služby, je nutné počítať aj s ich prenosovou kapacitou.

Najdôležitejším parametrom pri volaní cez internet je čas odozvy medzi vaším zariadením a systémom CloudTalk. Ten by mal byť čo najviac stabilný a nemal by presahovať čas 150 milisekúnd. Odchýlka počas volania by nemala byť vyššia ako 50 milisekúnd. Ak tieto parametre nie sú dodržané môže dochádzať k výpadkom hlasu.

Spojenie musí byť stabilné. Aj krátkodobý celkový výpadok pripojenia spôsobí výpadok hlasu počas telefonovania.

Najvhodnejším typom pripojenia je pevné pripojenie, ktoré nie je ovplyvnené externým rušením. Bezdrôtové pripojenie ako je 3G, 4G mobilný internet môže vykazovať nestabilitu, najmä počas presunu zariadenia počas hovoru.

Požiadavky na zariadenie

Ak na volanie používate aplikáciu v počítači, najlepšie je pripojiť sa do siete pomocou LAN kábla. Wifi sieť môže byť nestabilná. Ak chcete využiť Wifi, je dobré si ju najprv otestovať pomocou skúšobných hovorov. Ak využívate prenosný počítač pripojený na Wifi, odporúčame ho počas telefonovania nepresúvať.

VOIP telefón by mal byť pripojený na sieť pomocou LAN kábla a musí podporovať volania pomocou protokolu SIP. Doporučujeme využiť telefóny renomovaných značiek (napr. Cisco, Grandstream, Polycom).

Každý aplikácia aj VOIP telefón musia byť schopné udržať aktívne spojenie z lokálnej siete do internetu cez router. Pre túto potrebu majú telefóny implementovanú funkciu obnovovania spojenia v pravidelných časových intervaloch.

Odporúčame nastaviť túto funkcionalitu s obnovením každých 300 sekúnd. Ak vám router odpája spojenie skôr, je nutné tento čas skrátiť. Neodporúčame nastaviť čas kratší ako 30 sekúnd. Tieto nastavenia sú v telefóne dostupné v sieťovom nastavení SIP účtu. Zlé nastavenie týchto parametrov má za následok nedostupnosť telefónu pre príchádzajúce hovory.

Poznámka: CloudTalk Phone má tieto nastavenia aktívne automaticky.

Nastavenie siete pre SIP

Väčšina internetových pripojení dovoľuje akékoľvek spojenie smerom do internetu a nie je nutné nič nastavovať.

V prípade, že obmedzujete pripojenie smerom do internetu, je pre komunikáciu s našou SIP bránou nutné povoliť nasledovné spojenia.

Pri použití vlastného rozsahu pre hlasový prenos je nutné tento rozsah definovať aj v nastavení telefónu.

Poznámka: Pri využití CloudTalk Phone stačí povoliť spojenie cez protokol TCP a UDP pre port 443.

Ak to váš router umožňuje, je vhodné zapnúť prioritizáciu hlasových paketov cez QOS.

Did this answer your question?